Gene-temperament interactions might distinguish between bipolar I and bipolar II disorders: A cross-sectional survey of Han Chinese in Taiwan

Yi Ann Lu, Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Shih Heng Chen, Chun Hsien Chu, Nian Sheng Tzeng, San Yuan Huang, Po Hsiu Kuo, Chen Lin Wang, I. Hui Lee, Tzung Lieh Yeh, Yen Kuang Yang, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

14 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Gene-temperament interactions might distinguish between bipolar I and bipolar II disorders: A cross-sectional survey of Han Chinese in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences