Gene-temperament interactions might distinguish between bipolar I and bipolar II disorders: A cross-sectional survey of Han Chinese in Taiwan

Yi Ann Lu, Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Shih Heng Chen, Chun-Hsien Chu, Nian Sheng Tzeng, San Yuan Huang, Po Hsiu Kuo, Chen Lin Wang, I-Hui Lee, Tzung Lieh Yeh, Yen-Kuang Yang, Ru-Band Lu

研究成果: Article

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Gene-temperament interactions might distinguish between bipolar I and bipolar II disorders: A cross-sectional survey of Han Chinese in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences