Genetic loci determining total immunoglobulin E levels from birth through adulthood

Tsung Chieh Yao, Ren Hua Chung, Chung Yen Lin, Pei Chien Tsai, Wei Chiao Chang, Kuo Wei Yeh, Ming Han Tsai, Sui Ling Liao, Man Chin Hua, Shen Hao Lai, Li Chen Chen, Su Wei Chang, Ya Wen Yu, Jing Ya Hsu, Su Ching Chang, Wen Chih Cheng, Donglei Hu, Xiumei Hong, Esteban G. Burchard, Xiaobin WangJung Ying Tzeng, Hui Ju Tsai, Jing Long Huang

研究成果: Letter同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)621-625
頁數5
期刊Allergy: European Journal of Allergy and Clinical Immunology
74
發行號3
DOIs
出版狀態Published - 2019 3月

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • 免疫學和過敏
  • 免疫學

引用此