Genetic risk model for in-stent restenosis of second-and third-generation drug-eluting stents

Yen Wen Liu, Mu Shiang Huang, Ling Wei Hsu, Hsien Yuan Chang, Cheng Han Lee, Chi Ying Lee, Dao Peng Chen, Yi Heng Li, Ting Hsin Chao, Pei Fang Su, Meng Ru Shen, Ping Yen Liu

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genetic risk model for in-stent restenosis of second-and third-generation drug-eluting stents」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences