Genome-wide association study of young-onset hypertension in the Han Chinese population of Taiwan

Hsin Chou Yang, Yu Jen Liang, Yi Lin Wu, Chia Min Chung, Kuang Mao Chiang, Hung Yun Ho, Chih Tai Ting, Tsung Hsien Lin, Sheng Hsiung Sheu, Wei Chuan Tsai, Jyh Hong Chen, Hsin Bang Leu, Wei Hsian Yin, Ting Yu Chiu, Chin Luan Chen, Cathy S.J. Fann, Jer Yuarn Wu, Teng Nan Lin, Shing Jong Lin, Yuan Tsong ChenJaw Wen Chen, Wen Harn Pan

研究成果: Article同行評審

54 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genome-wide association study of young-onset hypertension in the Han Chinese population of Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences