Genotype variant associated with add-on memantine in bipolar II disorder

Ru Band Lu, Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Shih Heng Chen, Chun Hsieh Chu, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Chen Lin Wang, Liang Jen Wang, I. Hui Lee, Tzung Lieh Yeh, Yen Kuang Yang

研究成果: Article同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Genotype variant associated with add-on memantine in bipolar II disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences