Geographic distribution of the major clone of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli infection in a pediatric community in southern Taiwan

Wan Ling Chen, Ming Fang Cheng, Fan Chen Tseng, Pin Chien Wu, I. Fei Huang, Yun Wen Chen, Yee Hsuan Chiou, Yao Shen Chen, Susan Shin Jung Lee, Wan Yu Hung, Jiun Ling Wang, Chih Hsin Hung

研究成果: Article同行評審

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Geographic distribution of the major clone of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli infection in a pediatric community in southern Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Social Sciences

Medicine & Life Sciences