Giant interfacial perpendicular magnetic anisotropy in MgO/CoFe/capping layer structures

Shouzhong Peng, Weisheng Zhao, Junfeng Qiao, Li Su, Jiaqi Zhou, Hongxin Yang, Qianfan Zhang, Youguang Zhang, Cecile Grezes, Pedram Khalili Amiri, Kang L. Wang

研究成果: Article同行評審

69 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Giant interfacial perpendicular magnetic anisotropy in MgO/CoFe/capping layer structures」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy