Giant Resistivity Change of Transparent ZnO/Muscovite Heteroepitaxy

Min Yen, Yu Hong Lai, Chun Li Zhang, Hou Yung Cheng, Yi Ting Hsieh, Jhih Wei Chen, Yi Chun Chen, Li Chang, Nien Ti Tsou, Jiang Yu Li, Ying Hao Chu

研究成果: Article同行評審

7 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Giant Resistivity Change of Transparent ZnO/Muscovite Heteroepitaxy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds