Glycosyltransferase Jhp0106 (PseE) contributes to flagellin maturation in Helicobacter pylori

Kai Yuan Yang, Cheng Yen Kao, Marcia Shu Wei Su, Shuying Wang, Yueh Lin Chen, Shiau Ting Hu, Jenn Wei Chen, Ching Hao Teng, Pei Jane Tsai, Jiunn Jong Wu

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Glycosyltransferase Jhp0106 (PseE) contributes to flagellin maturation in Helicobacter pylori」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences