Glyoxalase-I is a novel prognosis factor associated with gastric cancer progression

Wan Li Cheng, Ming Ming Tsai, Chung Ying Tsai, Ya Hui Huang, Cheng Yi Chen, Hsiang Cheng Chi, Yi Hsin Tseng, Im Wai Chao, Wei Chi Lin, Sheng Ming Wu, Ying Liang, Chia Jung Liao, Yang Hsiang Lin, I. Hsiao Chung, Wei Jan Chen, Paul Y. Lin, Chia Siu Wang, Kwang Huei Lin

研究成果: Article

31 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Glyoxalase-I is a novel prognosis factor associated with gastric cancer progression」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences