Goat Milk Consumption Enhances Innate and Adaptive Immunities and Alleviates Allergen-Induced Airway Inflammation in Offspring Mice

Hui Fang Kao, Yu Chin Wang, Hsiu Ying Tseng, Lawrence Shih Hsin Wu, Hui Ju Tsai, Miao Hsi Hsieh, Pei Chi Chen, Wen Shou Kuo, Li Fan Liu, Zhi Gang Liu, Jiu Yao Wang

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Goat Milk Consumption Enhances Innate and Adaptive Immunities and Alleviates Allergen-Induced Airway Inflammation in Offspring Mice」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences