Graphene quantum dots conjugated with polymers for two-photon properties under two-photon excitation

Wen Shuo Kuo, Chih Li Lilian Hsu, Hua Han Chen, Chia Yuan Chang, Hui Fang Kao, Lawrence Chao Shan Chou, Yi Chun Chen, Shean Jen Chen, Wen Tsan Chang, Shih Wen Tseng, Jiu Yao Wang, Ying Chih Pu

研究成果: Article同行評審

20 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Graphene quantum dots conjugated with polymers for two-photon properties under two-photon excitation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds