GSKIP is homologous to the axin GSK3β interaction domain and functions as a negative regulator of GSK3β

He Yen Chou, Shen Long Howng, Tai Shan Cheng, Yun Ling Hsiao, Ann Shung Lieu, Joon Khim Loh, Shiuh Lin Hwang, Ching Chih Lin, Ching Mei Hsu, Chihuei Wang, Chu I. Lee, Pei Jung Lu, Chen Kung Chou, Chi Ying Huang, Yi Ren Hong

研究成果: Article同行評審

42 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「GSKIP is homologous to the axin GSK3β interaction domain and functions as a negative regulator of GSK3β」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds