Guidelines for the management of community-acquired pneumonia in children

Ping Ing Lee, Cheng Hsun Chiu, Po Yen Chen, Chin Yun Lee, Tzou Yien Lin, Frank Leigh Lu, Li Min Huang, Wu Shiun Hsieh, Ren Bin Tang, Wen Jue Soong, Chih Chien Wang, Fu Yuan Huang, Rey In Lien, Yhu Chering Huang, Kin Sun Wong, Ching-Chuan Liu, Kao Pin Hwang, Yung Zen Lin

研究成果: Review article

11 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
頁(從 - 到)167-180
頁數14
期刊Acta Paediatrica Taiwanica
48
發行號4
出版狀態Published - 2007 七月 1

All Science Journal Classification (ASJC) codes

  • Pediatrics, Perinatology, and Child Health

引用此

Lee, P. I., Chiu, C. H., Chen, P. Y., Lee, C. Y., Lin, T. Y., Lu, F. L., Huang, L. M., Hsieh, W. S., Tang, R. B., Soong, W. J., Wang, C. C., Huang, F. Y., Lien, R. I., Huang, Y. C., Wong, K. S., Liu, C-C., Hwang, K. P., & Lin, Y. Z. (2007). Guidelines for the management of community-acquired pneumonia in children. Acta Paediatrica Taiwanica, 48(4), 167-180.