Guidelines for the management of community-acquired pneumonia in children

Ping Ing Lee, Cheng Hsun Chiu, Po Yen Chen, Chin Yun Lee, Tzou Yien Lin, Frank Leigh Lu, Li Min Huang, Wu Shiun Hsieh, Ren Bin Tang, Wen Jue Soong, Chih Chien Wang, Fu Yuan Huang, Rey In Lien, Yhu Chering Huang, Kin Sun Wong, Ching Chuan Liu, Kao Pin Hwang, Yung Zen Lin

研究成果: Review article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Guidelines for the management of community-acquired pneumonia in children」主題。共同形成了獨特的指紋。