Heat Shock Protein 90 Is Important for Sp1 Stability during Mitosis

Shao An Wang, Jian Ying Chuang, Shiu Hwa Yeh, Yi Ting Wang, Yi Wen Liu, Wen Chang Chang, Jan Jong Hung

研究成果: Article同行評審

31 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Heat Shock Protein 90 Is Important for Sp1 Stability during Mitosis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences