Heavy bacterial loads of H. pylori may precipitate duodenal ulcer bleeding but not bleeding severity

Bor-Shyang Sheu, Chi Chih-Hsein, Yang Hsiao-Bai, Shu-Chu Shiesh, Xi-Zhang Lin

研究成果: Article同行評審

8 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Heavy bacterial loads of H. pylori may precipitate duodenal ulcer bleeding but not bleeding severity」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences