Hematoxylin and Eosin (HE) Stained Liver Portal Area Segmentation Using Multi-Scale Receptive Field Convolutional Neural Network

Qi En Xiao, Pau Choo Chung, Hung Wen Tsai, Kuo Sheng Cheng, Nan Haw Chow, Ying Zong Juang, Hann Huei Tsai, Cheng Hsiung Wang, Tsan An Hsieh

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hematoxylin and Eosin (HE) Stained Liver Portal Area Segmentation Using Multi-Scale Receptive Field Convolutional Neural Network」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science