Hepatitis B virus surface gene pre-S2 mutant as a high-risk serum marker for hepatoma recurrence after curative hepatic resection

Chia Jui Yen, Yu Lin Ai, Hung Wen Tsai, Shih Huang Chan, Chia Sheng Yen, Kuang Hsiung Cheng, Yun Ping Lee, Chia Wei Kao, Yu Chun Wang, Yi Lin Chen, Cheng Han Lin, Tsunglin Liu, Huey Pin Tsai, Jen Ren Wang, Ih Jen Su, Wenya Huang

研究成果: Article同行評審

28 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hepatitis B virus surface gene pre-S2 mutant as a high-risk serum marker for hepatoma recurrence after curative hepatic resection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences