Hepatitis B virus surface gene pre-S2 mutant as a high-risk serum marker for hepatoma recurrence after curative hepatic resection

Chia-jui Yen, Yu-lin Ai, Hung-wen Tsai, Shih-huang Chan, Chia-sheng Yen, Kuang-hsiung Cheng, Yun-ping Lee, Chia-wei Kao, Yu-chun Wang, Yi-lin Chen, Cheng-han Lin, Tsunglin Liu, Huey-pin Tsai, Jen-ren Wang, Ih-jen Su, Wenya Huang

研究成果: Article同行評審

原文English
頁(從 - 到)815-826
期刊Hepatology
68
發行號3
DOIs
出版狀態Published - 2018 九月 1

引用此