Hepatitis B virus X protein (HBx) enhances centrosomal P4.1-associated protein (CPAP) expression to promote hepatocarcinogenesis

Chia Jui Yen, Shu Ting Yang, Ruo Yu Chen, Wenya Huang, Kazuaki Chayama, Ming Hao Lee, Shiang Jie Yang, Hong Sheng Lai, Hsin Yi Yen, Yu Wei Hsiao, Ju Ming Wang, Yih Jyh Lin, Liang Yi Hung

研究成果: Article同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hepatitis B virus X protein (HBx) enhances centrosomal P4.1-associated protein (CPAP) expression to promote hepatocarcinogenesis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds