Heterologous protection in pigs induced by a plasmid-cured and crp gene-deleted Salmonella choleraesuis live vaccine

Chun Yen Chu, Shiang Yiu Wang, Zeng Weng Chen, Maw Sheng Chien, Ji Ping Huang, Jen Jin Chen, Li Shian Hong, Ai Li Shiau, Jeng Liang Tsai, Chao Liang Wu

研究成果: Article同行評審

13 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Heterologous protection in pigs induced by a plasmid-cured and crp gene-deleted Salmonella choleraesuis live vaccine」主題。共同形成了獨特的指紋。

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Social Sciences