High correlation between human rhinovirus type C and children with asthma exacerbations in Taiwan

Yu Tsun Su, Yen Ting Lin, Ching Chi Yang, Shang Shyue Tsai, Jiu Yao Wang, Ya Ling Huang, Ting I. Lin, Tsun Mei Lin, Yu Cheng Tsai, Hong Ren Yu, Ching Chung Tsai, Ming Chun Yang

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High correlation between human rhinovirus type C and children with asthma exacerbations in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences