High-efficiency backward four-wave mixing by quantum interference

Zi-yu Liu, Jian-ting Xiao, Jia-kang Lin, Jun-jie Wu, Jz-yuan Juo, Chin-yao Cheng, Yong-fan Chen

研究成果: Article

7 引文 斯高帕斯(Scopus)
原文English
期刊Scientific reports
7
發行號1
DOIs
出版狀態Published - 2017 十二月 1

引用此