High-Performance Rechargeable Aluminum-Selenium Battery with a New Deep Eutectic Solvent Electrolyte: Thiourea-AlCl3

Shu Chi Wu, Yuanfei Ai, Yu Ze Chen, Kuangye Wang, Tzu Yi Yang, Hsiang Ju Liao, Teng Yu Su, Shin Yi Tang, Chia Wei Chen, Ding Chou Wu, Yi Chung Wang, Arumugam Manikandan, Yu Chuan Shih, Ling Lee, Yu Lun Chueh, Yu Lun Chueh, Yu Lun Chueh

研究成果: Article同行評審

15 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High-Performance Rechargeable Aluminum-Selenium Battery with a New Deep Eutectic Solvent Electrolyte: Thiourea-AlCl<sub>3</sub>」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds