High-power and single-mode VCSEL arrays with single-polarized outputs by using package-induced tensile strain

Jin Wei Shi, Zuhaib Khan, Ray Hua Horng, Hsiao Yun Yeh, Chun Kai Huang, Cheng Yi Liu, Jie Chen Shih, Yung Hao Chang, Jia Liang Yen, Jinn Kong Sheu

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「High-power and single-mode VCSEL arrays with single-polarized outputs by using package-induced tensile strain」主題。共同形成了獨特的指紋。

Physics & Astronomy