High risk of clinical relapse in patients with chronic Hepatitis B virus infection after cessation of prophylactic antiviral therapy for rituximab-containing chemotherapy

Wei Yuan Chang, Yen Cheng Chiu, Fang Wei Chiu, Yao Chun Hsu, Tai Chung Tseng, Pin Nan Cheng, Sheng Shun Yang, Chun Jen Liu, Tung Hung Su, Hung Chih Yang, Chen Hua Liu, Pei Jer Chen, Ding Shinn Chen, Jia Horng Kao

研究成果: Article同行評審

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「High risk of clinical relapse in patients with chronic Hepatitis B virus infection after cessation of prophylactic antiviral therapy for rituximab-containing chemotherapy」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences