High-stability transparent flexible energy storage based on PbZrO3/muscovite heterostructure

Deng Li Ko, Ti Hsin, Yu Hong Lai, Sheng Zhu Ho, Yunzhe Zheng, Rong Huang, Hao Pan, Yi Chun Chen, Ying Hao Chu

研究成果: Review article同行評審

指紋

深入研究「High-stability transparent flexible energy storage based on PbZrO<sub>3</sub>/muscovite heterostructure」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Chemical Compounds