Higher Risk for Hematological Malignancies in Inflammatory Bowel Disease: A Nationwide Population-based Study in Taiwan

Li Hui Wang, Yao Jong Yang, Wei Chun Cheng, Wei Ming Wang, Sheng Hsiang Lin, Chi Chang Shieh

研究成果: Article同行評審

32 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Higher Risk for Hematological Malignancies in Inflammatory Bowel Disease: A Nationwide Population-based Study in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences