Higher superconducting transition temperature by breaking the universal pressure relation

Liangzi Deng, Yongping Zheng, Zheng Wu, Shuyuan Huyan, Hung Cheng Wu, Yifan Nie, Kyeongjae Cho, Ching Wu Chu

研究成果: Article同行評審

29 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Higher superconducting transition temperature by breaking the universal pressure relation」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences