Homozygous deletion of MTAP gene as a poor prognosticator in gastrointestinal stromal tumors

Hsuan Ying Huang, Shau Hsuan Li, Shih Chen Yu, Fong Fu Chou, Ching Cherng Tzeng, Tsung Hui Hu, Yih Huei Uen, Yu Fang Tian, Yu Hui Wang, Fu Min Fang, Wen Wei Huang, Yu Ching Wei, Jing Mei Wu, Chien Feng Li

研究成果: Article同行評審

33 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Homozygous deletion of MTAP gene as a poor prognosticator in gastrointestinal stromal tumors」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences