Human endothelial cell activation and apoptosis induced by enterovirus 71 infection

Chun Ching Liang, Mu Jie Sun, Huan Yao Lei, Shun Hua Chen, Chun Keung Yu, Ching Chuan Liu, Jen Reng Wang, Trai Ming Yeh

研究成果: Article同行評審

46 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Human endothelial cell activation and apoptosis induced by enterovirus 71 infection」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences