Hydrogen sensing properties of a Pd/SiO2/AlGaN-based MOS diode

Chung Fu Chang, Tsung Han Tsai, Huey Ing Chen, Kun Wei Lin, Tzu Pin Chen, Li Yang Chen, Yi Chun Liu, Wen Chau Liu

研究成果: Article同行評審

17 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Hydrogen sensing properties of a Pd/SiO2/AlGaN-based MOS diode」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science