Identification of critical isthmus using coherent mapping in patients with scar-related atrial tachycardia

Jennifer Jeanne B. Vicera, Yenn Jiang Lin, Po Tseng Lee, Shih Lin Chang, Li Wei Lo, Yu Feng Hu, Fa Po Chung, Chin Yu Lin, Ting Yung Chang, Ta Chuan Tuan, Tze Fan Chao, Jo Nan Liao, Cheng I. Wu, Chih Min Liu, Chung Hsing Lin, Chieh Mao Chuang, Chun Chao Chen, Chye Gen Chin, Shin Huei Liu, Wen Han ChengLe Phat Tai, Sung Hao Huang, Ching Yao Chou, Isaiah Lugtu, Ching Han Liu, Shih Ann Chen

研究成果: Article同行評審

9 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Identification of critical isthmus using coherent mapping in patients with scar-related atrial tachycardia」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences