Improved current-spreading performance of an InGaN-based light-emitting diode with a clear p-GaN/n-GaN barrier junction

Yi Jung Liu, Der Feng Guo, Kuei Yi Chu, Shiou Ying Cheng, Jian Kai Liou, Li Yang Chen, Tsung Han Tsai, Chien Chang Huang, Tai You Chen, Chi Shiang Hsu, Tsung Yuan Tsai, Wen Chau Liu

研究成果: Article同行評審

6 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Improved current-spreading performance of an InGaN-based light-emitting diode with a clear p-GaN/n-GaN barrier junction」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science