In vitro and in vivo activity of a novel sorafenib derivative SC5005 against MRSA

Han Chu Chang, Yu Ting Huang, Chang Shi Chen, Yi Wei Chen, Yu Tsung Huang, Jung Chen Su, Lee Jeng Teng, Chung Wai Shiau, Hao Chieh Chiu

研究成果: Article同行評審

27 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「In vitro and in vivo activity of a novel sorafenib derivative SC5005 against MRSA」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences