Incorporating sperm DNA fragmentation index with computer-assisted semen morphokinematic parameters as a better window to male fertility

Hsin Ta Lin, Meng Hsing Wu, Weng Ling Wu, Li Chung Tsai, Yu Ying Chen, Kuei Hsiang Hung, Po Hsuan Wu, Ta Sheng Chen, Huang Tz Ou, Yu Sheng Cheng

研究成果: Article同行評審

指紋

深入研究「Incorporating sperm DNA fragmentation index with computer-assisted semen morphokinematic parameters as a better window to male fertility」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences