Increased aortic stiffness and attenuated lysyl oxidase activity in obesity

Ju Yi Chen, Pei Jane Tsai, Haw Chih Tai, Ruei Lan Tsai, Yu Tzu Chang, Mei Chung Wang, Yu Wei Chiou, Ming Long Yeh, Ming Jer Tang, Chen Fuh Lam, Shu Chu Shiesh, Yi Heng Li, Wei Chuan Tsai, Chang Hua Chou, Li Jen Lin, Hua Lin Wu, Yau Sheng Tsai

研究成果: Article同行評審

61 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Increased aortic stiffness and attenuated lysyl oxidase activity in obesity」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences