Increased ILC3s associated with higher levels of IL‐1β aggravates inflammatory arthritis in mice lacking phagocytic NADPH oxidase

Tzu‐yi Chan, Chia‐liang Yen, Ya‐fang Huang, Pei‐chi Lo, Peter A. Nigrovic, Chia‐ying Cheng, Wei‐zhi Wang, Szu‐yu Wu, Chi-Chang Shieh

研究成果: Article

1 引文 斯高帕斯(Scopus)

引用此