Infantile hepatitis B in immunized children: Risk for fulminant hepatitis and long-term outcomes

Yu Ru Tseng, Jia Feng Wu, Man Shan Kong, Fu Chang Hu, Yao Jong Yang, Chun Yan Yeung, Fu Chen Huang, I. Fei Huang, Yen Hsuan Ni, Hong Yuan Hsu, Mei Hwei Chang, Huey Ling Chen

研究成果: Article同行評審

18 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Infantile hepatitis B in immunized children: Risk for fulminant hepatitis and long-term outcomes」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences