Inflammation‐induced macrophage lysyl oxidase in adipose stiffening and dysfunction in obesity

An Huang, Yi‐shiuan Lin, Ling‐zhen Kao, Yu‐wei Chiou, Gang‐hui Lee, Hsi‐hui Lin, Chih‐hsing Wu, Chin‐sung Chang, Kuo‐ting Lee, Yuan‐yu Hsueh, Pei‐jane Tsai, Ming‐jer Tang, Yau‐sheng Tsai

研究成果: Article同行評審

原文English
期刊Clinical and Translational Medicine
11
發行號9
DOIs
出版狀態Published - 2021 9月 1

引用此