Inflammation's Association with Metabolic Profiles before and after a Twelve-Week Clinical Trial in Drug-Naïve Patients with Bipolar II Disorder

Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Po See Chen, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Yu Shan Wang, Liang Jen Wang, I. Hui Lee, Tzu Yun Wang, Tzung Lieh Yeh, Yen Kuang Yang, Jau Shyong Hong, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

40 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Inflammation's Association with Metabolic Profiles before and after a Twelve-Week Clinical Trial in Drug-Naïve Patients with Bipolar II Disorder」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences