Integration of eye tracking and lip motion for hands-free computer access

Ing Shiou Hwang, Yi Ying Tsai, Bo Han Zeng, Chien Ming Lin, Huei Sheng Shiue, Gwo Ching Chang

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Integration of eye tracking and lip motion for hands-free computer access」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science