Intelligent Video Surveillance based on Mobile Edge Networks

Haoji Hu, Hangguan Shan, Zhuolin Zheng, Zhuojun Huang, Chengfei Cai, Chuankun Wang, Xiaojian Zhen, Lu Yu, Zhaoyang Zhang, Tony Q.S. Quek

研究成果: Conference contribution

4 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋 深入研究「Intelligent Video Surveillance based on Mobile Edge Networks」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Business & Economics