Interaction between novelty seeking and the aldehyde dehydrogenase 2 gene in heroin-dependent patients

Sheng Yu Lee, Tzu Yun Wang, Shiou Lan Chen, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Yun Hsuan Chang, Chen Lin Wang, Yu Shan Wang, I. Hui Lee, Tzung Lieh Yeh, Yen Kuang Yang, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

10 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Interaction between novelty seeking and the aldehyde dehydrogenase 2 gene in heroin-dependent patients」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences