Interaction between Serotonin Transporter and Serotonin Receptor 1 B genes polymorphisms may be associated with antisocial alcoholism

Tzu Yun Wang, Sheng Yu Lee, Shiou Lan Chen, Yun Hsuan Chang, Shih Heng Chen, Chun Hsien Chu, San Yuan Huang, Nian Sheng Tzeng, Chen Lin Wang, I. H. Lee, Tzung L. Yeh, Yen K. Yang, Ru Band Lu

研究成果: Article同行評審

16 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Interaction between Serotonin Transporter and Serotonin Receptor 1 B genes polymorphisms may be associated with antisocial alcoholism」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences