Interfacial Perpendicular Magnetic Anisotropy in Sub-20 nm Tunnel Junctions for Large-Capacity Spin-Transfer Torque Magnetic Random-Access Memory

Shouzhong Peng, Wang Kang, Mengxing Wang, Kaihua Cao, Xiaoxuan Zhao, Lezhi Wang, Yue Zhang, Youguang Zhang, Yan Zhou, Kang L. Wang, Weisheng Zhao

研究成果: Article同行評審

22 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Interfacial Perpendicular Magnetic Anisotropy in Sub-20 nm Tunnel Junctions for Large-Capacity Spin-Transfer Torque Magnetic Random-Access Memory」主題。共同形成了獨特的指紋。

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science