Interfacial Superconductivity Achieved in Parent AEFe2As2(AE = Ca, Sr, Ba) by a Simple and Realistic Annealing Route

Shuyuan Huyan, Yanfeng Lyu, Hua Wang, Liangzi Deng, Zheng Wu, Bing Lv, Kui Zhao, Fei Tian, Guanhui Gao, Rui Zhe Liu, Xiaojing Ma, Zhongjia Tang, Melissa Gooch, Shuo Chen, Zhifeng Ren, Xiaofeng Qian, Ching Wu Chu

研究成果: Article同行評審

5 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Interfacial Superconductivity Achieved in Parent AEFe2As2(AE = Ca, Sr, Ba) by a Simple and Realistic Annealing Route」主題。共同形成了獨特的指紋。

Engineering & Materials Science

Physics & Astronomy

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds