Intra-articular injection of (-)-epigallocatechin 3-gallate (egcg) ameliorates cartilage degeneration in guinea pigs with spontaneous osteoarthritis

Hsuan Ti Huang, Tsung Lin Cheng, Chung Da Yang, Chi Fen Chang, Cheng Jung Ho, Shu Chun Chuang, Jhong You Li, Shih Hao Huang, Yi Shan Lin, Hsin Yi Shen, Tsung Han Yu, Lin Kang, Sung Yen Lin, Chung Hwan Chen

研究成果: Article同行評審

2 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Intra-articular injection of (-)-epigallocatechin 3-gallate (egcg) ameliorates cartilage degeneration in guinea pigs with spontaneous osteoarthritis」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences

Chemical Compounds