Investigating the association between diet and risk of head and neck cancer in Taiwan

Chan Chi Chang, Wei Ting Lee, Yao Chou Lee, Cheng Chih Huang, Chun Yen Ou, Yu Hsuan Lin, Jehn Shyun Huang, Tung Yiu Wong, Ken Chung Chen, Jenn Ren Hsiao, Yu Cheng Lu, Sen Tien Tsai, Yu Hsuan Lai, Yuan Hua Wu, Wei Ting Hsueh, Chia Jui Yen, Shang Yin Wu, Jang Yang Chang, Sheen Yie Fang, Jiunn Liang WuChen Lin Lin, Ya Ling Weng, Han Chien Yang, Yu Shan Chen, Jeffrey S. Chang

研究成果: Article同行評審

11 引文 斯高帕斯(Scopus)

指紋

深入研究「Investigating the association between diet and risk of head and neck cancer in Taiwan」主題。共同形成了獨特的指紋。

Medicine & Life Sciences